Bảng Anh mới nhất: GBP/USD đang kiểm tra mức kháng cự ngoan cố một lần nữa