Cơ quan giám sát Ý hiện đang cản trở việc tiếp cận với 124 nhà môi giới trực tuyến